TV seyretmem, dizi seyretmem, gazete okumam, magazin okumam…